COVID-19

Update 22.03.2020
 
Zoals reeds vermeld in vorige nieuwsbrieven, raden wij u aan om, gezien de situatie in verband met de aanwezigheid van Covid-19, uw praktijken volledig te sluiten en alleen echte noodgevallen uit te voeren. Deze urgente behandelingen moeten onder uiterst strenge voorwaarden worden uitgevoerd. Inderdaad, we zijn niet zonder te weten dat iedereen de vector van de besmetting kan zijn. De selectie van urgente patiënten moet daarom op een zeer strikte manier gebeuren. Als osteopaat heeft u de nodige vaardigheden om te beslissen over dringende behandelingen.
De verschillende hygiënemaatregelen en preventieve adviezen die in de vorige nieuwsbrieven werden vermeld, blijven van toepassing en worden versterkt (zorg ervoor dat de patiënt en zijn naasten geen symptomen vertonen alvorens een afspraak te maken, de osteopaat mag uiteraard ook geen symptomen vertonen, afficheer de preventieve maatregelen, communiceer de hygiëneregels aan de patiënt, vraag uw patiënten om hun handen te wassen met stromend water en zeep of met desinfecterende gel VOOR en NA de behandeling, gebruik papieren zakdoeken, gebruik gesloten vuilnisbakken, vermijd zoveel mogelijk contact met uw gezicht, draag een FFP2 of FFP3 mondmasker (vermijd contact met de voorkant van het masker), draag wegwerphandschoenen (was uw handen voor en na de behandeling, ook als u handschoenen draagt), desinfecteer systematisch uw werkruimte, uw behandeltafel en de gebruikte apparatuur, ventileer zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk, was uw kleding op 60°).
 
Wij raden ook maatregelen aan voor de wachtkamer in het geval van deze spoedbehandelingen:
 
o De toegangsdeur blijft openstaan, het verdient de voorkeur om de deuren zelf met handschoenen te openen. Als de patiënt de deur opent, desinfecteer dan onmiddellijk de deurkrukken. 
o De patiënt moet worden geïsoleerd (ruimtelijk of tijdelijk): laat slechts één patiënt tegelijk aanwezig zijn in zowel de wachtkamer als de behandelkamer. Laat daarom pauze tussen twee mogelijke patiënten.
o Als er een begeleider bij de patiënt is, vraag hem/haar dan te wachten in de auto. 
o Tijdschriften verwijderen 
o De regels van de hygiëne voor de patiënt doorgeven aan de patiënt. 
o Neem voldoende tijd tussen twee patiënten om oppervlakken (deurklinken, stoelen, toiletten, ...) te desinfecteren met het desinfectiemiddel dat u gewoonlijk gebruikt (coronavirus is gevoelig voor alle desinfectiemiddelen)
 
 Ook ter herinnering: Sciensano stelt geen specifieke richtlijnen per zorgberoep vast en verwijst voor ons beroep naar de richtlijnen van de fysiotherapie. We vragen u om de evolutie van de maatregelen op hun site te volgen en in het bijzonder de rubriek "procedure".
 
 De Raad van Bestuur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update16.03.2020 (omwille van de verspreiding van het coronavirus) 

Zoals u weet, is het absoluut noodzakelijk om verschillende preventieve aanbevelingen te implementeren. Deze moeten helpen de verspreiding van dit virus te beperken en de bevolking en onszelf zo goed mogelijk te beschermen.

Na diverse contacten en gezien de uitzonderlijke omstandigheden, moedigen wij u aan om uw praktijken te sluiten en alleen echte noodgevallen uit te voeren.

-Stel elke niet-spoedeisende behandeling uit!!!

-Informeer over de gezondheidstoestand van de patiënt voordat je een afspraak maakt.

-vraag uw patiënten om hun handen te wassen met stromend water en zeep of desinfecterende gel, dit voor en na de behandeling.

Het coronavirus wordt voornamelijk verspreid door direct contact met lichaamsvloeistoffen (vooral speeksel en neusafscheiding) en door de handen. Eventueel de patiënt vragen om een eigen handdoek mee te nemen.

- Stel papieren zakdoeken ter beschikking

- Was je handen VOOR en NA elke behandeling.

- Raak je gezicht niet aan...

- Draag dan een mondmasker (vermijd contact met de voorkant van het masker) en wegwerphandschoenen (was uw handen  

  na de behandeling, zelfs als u ze draagt). 

De aanbevelingen uit de vorige nieuwsbrieven blijven uiteraard ook geldig.

Het is goed om te weten dat Sciensano niet richtlijnen per zorgberoep uitvaardigt. Voor osteopathie verwijst Sciensano naar de richtlijnen van de de kinesitherapie.

Ter herinnering: https://www.info-coronavirus.be/nl/

                              https://www.sciensano.be/nl/sujets-sante/coronavirus

De Raad van Bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2020

Zoals u weet, heeft het Coronavirus zijn weg naar onze regio's gevonden.

Met het oog op de volksgezondheid geven wij de maatregelen, aanbevelingen en procedures door die moeten worden uitgevoerd. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.info-coronavirus.be/fr/ . Wij nodigen u dan ook uit om kennis te nemen van de site en de verschillende links die er te vinden zijn en om alle aanbevelingen die van kracht zijn uit te voeren. Wij raden u ook aan om de posters die u op de site vindt af te drukken en in uw wachtkamer te laten zien. 

Verder adviseren wij u om uw werkruimte, uw behandeltafel en de gebruikte apparatuur goed te desinfecteren. Ventileer zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk.

Was uw handen goed, geef elkaar niet de hand, kus niemand, bedek uw mond als u hoest of niest (zakdoek of in de plooi van uw elleboog als u geen zakdoek bij de hand hebt), gebruik gesloten vuilnisbakken.

Wij raden u ook aan om elke patiënt met symptomen te vragen niet op hun afspraak te komen en hen uit te nodigen om telefonisch contact op te nemen met hun arts.

Als u vermoedt dat een van uw patiënten die zich aandient mogelijk geïnfecteerd is, begin dan niet met de behandeling en vraag hen ook hun huisarts te bellen.

Ook als u zelf symptomen heeft, blijf dan thuis en neem contact op met uw arts voor verder advies.

Volg de evolutie op de site: https://www.info-coronavirus.be/fr/

De Raad van Bestuur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steun voor zelfstandigen (meer info - Update)

Beste collega, 

We komen bij u terug in het kader van de steunmaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven die zijn aangenomen in de periode van de coronacrisis die we momenteel doormaken.

Zoals reeds vermeld in een vorige nieuwsbrief gaat het om de versoepeling van het overbruggingsrecht en diverse steunmaatregelen in het kader van de sociale bijdragen. 

Daarnaast worden er bankmaatregelen voorbereid met betrekking tot de aflossing van hypotheekleningen.

 

1/ Overbruggingsrecht :

Als uw zelfstandige activiteit ten gevolge van het coronavirus gedurende minstens 7 dagen (in plaats van een maand) wordt onderbroken, kunt u het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

Hier zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het overbruggingsrecht:

1.         Uw hoofdverblijf bevindt zich in België. 

2.         U was zelfstandige in hoofdfunctie of meewerkende echtgeno(o)t(e) (max. statuut) tijdens het kwartaal waarin de gebeurtenis zich voordeed en ten minste tijdens de drie voorgaande kwartalen. 

3.         In diezelfde kwartalen was u verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. 

4.         U heeft in de voorgaande 16 kwartalen ten minste vier kwartaalbijdragen betaald (alleen daadwerkelijk betaalde bijdragen tellen mee, vrijgestelde of soortgelijke kwartalen tellen niet mee). 

5.         U oefent geen andere professionele activiteit uit. 

6.         U bent jonger dan 65 jaar en heeft geen recht op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, enz.). 

Als u aan deze 6 voorwaarden voldoet, kunt u de volgende uitkering ontvangen: 1.291,69 als u geen personen ten laste heeft, 1.614,10 € als je die hebt, voor de maanden maart en april 2020 (voorlopig en afhankelijk van de duur van de inperking).

Om hiervan te komen moet de werkonderbreking volledig zijn, maar dit verbiedt niet dar dringende of hoogst noodzakelijke behandelingen niet mogen gebeuren. De niet noodzakelijke behandelingen MOETEN uitgesteld worden.

Wij adviseren u om een verslag op te maken van de eventuele noodbehandelingen.

In deze gevallen kunnen de osteopaten genieten van het overbruggingsrecht en een verzoek indienen.

 

  2/ Sociale bijdrage :

- uitstel van de sociale zekerheidsbijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020

 Deze steun heeft betrekking op alle categorieën zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het staat de zelfstandigen toe om de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen uit te stellen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020 zonder dat de verhogingen van 3% en 7% worden geclaimd.

Deze bijdragen moeten als volgt worden betaald:

     - de bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 moet vóór 31 maart 2021 worden betaald (aanvraag moet vóór 31 maart 2020 worden ingediend)

     -de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald (verzoek moet vóór 15 juni 2020 worden ingediend)

Deze maatregel is ook van toepassing op de bijdragen op transactiebasis die op 31 maart 2020 verschuldigd zijn.

Een zelfstandige die de vervaldag voor de betaling van één of al deze bijdragen wil verlengen, moet een schriftelijke aanvraag (meestal per e-mail) indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. 

Neem in dat geval contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

-Sociale bijdrage kosten

Als u niet in staat bent om uw sociale zekerheidsbijdragen te betalen (zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten), kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen worden gevraagd.

Neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie over dit overbruggingsrecht en deze maatregelen met betrekking tot uw sociale zekerheidsbijdragen.

 

3/ Hypothecaire leningen

Er zal actie worden ondernomen met betrekking tot hypotheken. Deze zijn in onderhandeling.

Indien u informatie wenst te verkrijgen en er eventueel voordeel uit wilt halen, adviseren wij u contact op te nemen met uw bank.

 

De Raad van Bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steun voor zelfstandingen

    Naar aanleiding van de coronaviruscrisis heeft de regering maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Deze maatregelen hebben betrekking op de socialezekerheidsbijdragen en de financiële tussenkomst m.b.t. het overbruggingsrecht, die wordt versoepeld.

     Hieronder vindt u diverse links voor uw informatie.

     Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Raadpleeg ook regelmatig volgende FAQS (osteopaten worden vermeld):

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

 Het bestuur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19

Update 22.03.2020

Comme déjà mentionné dans des Newsletters précédentes, au vu de la situation liée à la présence du Covid-19, nous vous recommandons la fermeture totale de vos cabinets et à ne réaliser que les vraies urgences. Ces traitements urgents doivent être réalisés dans des conditions extrêmement rigoureuses. En effet, nous ne sommes pas sans savoir que tout un chacun puisse être le vecteur de contamination. La sélection des patients urgents doit donc se faire d’une manière très stricte. En tant qu’ostéopathe, vous disposez des compétences nécessaires pour décider des traitements urgents.

Les différentes mesures d’hygiène et conseils de préventions mentionnés dans les newsletters précédentes restent d’applications et renforcées (s’assurer que le patient et ses proches ne présentent aucun symptôme avant de donner tout rendez-vous, l’ostéopathe ne peut pas présenter symptômes également, afficher les mesures préventives, communiquer les règles d’hygiène au patient, demander à vos patients de se laver les main à l’eau courante et savon ou  avec du gel désinfectant AVANT et APRèS le traitement, mise à disposition de mouchoirs en papiers, utilisez des poubelles fermées, évitez au maximum de vous toucher le visage, portez un masque buccal FFP2 ou FFP3 (évitez tout contact avec l’avant du masque), portez également des gants à usage unique (lavez-vous les mains avant et après le traitement même avec le port des gants), désinfecter systématiquement votre espace de travail, votre table de traitement ainsi que le matériel utilisé, aérez le plus souvent possible et le plus longtemps possible, lavez vos vêtements à 60°).

Nous conseillons également des mesures en ce qui concerne la salle d’attente dans le cas de ces traitements urgents : 

o La porte d'entrée reste ouverte, il est préférable d'ouvrir les portes soi-même avec des gants. Si le patient ouvre la porte, désinfectez immédiatement les poignées de porte.

o Le patient doit être isolé (spatialement ou temporellement) : ne laissez qu'un seul patient à la fois être présent dans la salle d'attente et la salle de traitement. Laissez donc un délai entre deux patients éventuels.

o Si il y a un accompagnateur avec le patient, demandez-lui d'attendre dans sa voiture... 

o Enlever les revues 

o Communiquer au patient les règles d’hygiène pour le patient

o Prenez suffisamment de temps entre deux patients pour Désinfecter les surfaces (poignée de portes, chaises, wc, ....) par le désinfectant que vous utilisez habituellement (le coronavirus est sensible à tous les désinfectants) 

En rappel également, Sciensano n’établit pas de lignes directrices spécifiques par profession de soins et se réfère pour notre profession aux lignes directices de la kinésithérapie.

Nous vous demandons de suivre l’évolution des mesures sur leur site et particulièrement la rubrique « procédure ».

Le Conseil d’Administration

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 16.03.2020 (étant donné la propagation du coronavirus)

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est impératif de réaliser différentes recommandations préventives. En effet, celles-ci devraient permettre de restreindre la propagation de ce virus et de protéger au mieux la population et nous-même également.

Après différents contacts, et étant donné les circonstances exceptionnelles, nous vous encourageons de fermer vos cabinets et à ne réaliser que les vraies urgences.

-Reporter tout traitement non urgent !!!

-Interrogatoire sur l’état de santé du patient avant de donner tout rendez-vous

-demander à vos patients de se laver les main à l’eau courante et savon ou gel désinfectant AVANT et APRèS le traitement

  En effet le coronavirus se propage essentiellement par contact direct avec les fluides corporels (notamment salive et sécrétion nasale) et par    

  les mains. Eventuellement demander au patient d’apporter son propre essuie

-mise à disposition de mouchoirs en papiers

-lavez-vous les mains AVANT et APRèS chaque traitement

-Evitez au maximum de vous toucher le visage

-Portez un masque buccal (évitez tout contact avec l’avant du masque) et des gants à usage unique (lavez-vous les mains après le traitement même avec le port de gants)

-les recommandations énumérées précédemment restent correctes.

Il est bon de savoir que Sciensano ne réalise pas de lignes de conduites par profession de soins. Pour l’ostéopathie Sciensano se réfère au lignes directrices de la kinésithérapie.

Voici en rappel : https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus

                           https://www.info-coronavirus.be/fr/  

Le Conseil d’Administration

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2020

Vous n'êtes pas sans savoir que le Coronavirus a fait son entrée dans nos régions.

Dans un objectif de Santé Publique, nous relayons les mesures, recommandations et procédures qui doivent être réalisées. Celles-ci sont disponibles via le lien suivant:  https://www.info-coronavirus.be/fr/ . Nous vous invitons donc à prendre connaissance du site ainsi que des différents liens s'y trouvant et réaliser toutes les recommandations de vigueur et vous recommandons également d'imprimer et d'afficher dans votre salle d'attente les affiches que vous trouverez sur le site. 

De plus, nous vous conseillons également de correctement désinfecter votre espace de travail, votre table de traitement ainsi que le matériel utilisé. Aérez le plus souvent possible et le plus longtemps possible.

Lavez-vous rigoureusement les mains, ne serrez pas de mains, n'embrassez personne, couvrez vous la bouche si vous toussez ou éternuez (mouchoir ou dans le pli du coude si vous n’avez pas de mouchoirs à portée de mains), utilisez des poubelles fermées.

Nous vous conseillons également de demander à chaque patient présentant le moindre symptôme à ne pas se présenter à son rendez-vous et de les inviter à contacter par téléphone leur médecin traitant.

Si vous suspectez qu’un de vos patients qui se présente puisse être infecté, n’entamez pas de traitement et veuillez lui demander également de téléphoner à son médecin traitant.

De la même manière, si vous même, présentez le moindre symptôme, restez à votre domicile et contactez votre médecin pour être conseillé au mieux.
 
Suivez rigoureusement l’évolution sur le site:  https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
 

Le Conseil d'Administration

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutien aux Indépendants (complément d'informations - Update)

Cher Membre, 

Nous revenons vers vous dans le cadre de mesures de soutiens aux indépendants et aux entreprises adoptées pendant la période de crise sanitaire que nous traversons actuellement.

Comme déjà mentionné dans une précédente Newsletter, celles-ci concernent le droit passerelle qui se voit assouplit  ainsi que différentes aides octroyées dans le cadre des cotisations sociales. 

De plus, des mesures bancaires concernant le remboursement de prêts hypothécaires sont en cours d’élaboration.

 

1/ Droit passerelle :

Si, en raison du coronavirus, votre activité indépendante est interrompue pendant au moins 7 jours (et non plus un mois), vous pouvez demander à bénéficier auprès de votre caisse d’assurances sociales du droit passerelle

Voici les conditions applicables au droit passerelle :

  1. Votre résidence principale se situe en Belgique
  2. Vous étiez indépendant à titre principal ou conjoint aidant (maxi-statut) au cours du trimestre pendant lequel l’événement s’est produit et au minimum pendant les trois trimestres précédents. 
  3. Au cours de ces mêmes trimestres, vous étiez redevables de cotisations sociales
  4. Vous avez versé au moins quatre cotisations trimestrielles au cours des seize trimestres précédents (seules les cotisations effectivement versées comptent, les trimestres exonérés ou assimilés ne comptent pas). 
  5. Vous n’exercez plus aucune autre activité professionnelle
  6. Vous avez moins de 65 ans et ne pouvez pas prétendre au revenu de remplacement (chômage, incapacité de travail, pension, etc.). 

Si vous répondez à ces 6 conditions, vous pouvez bénéficier de l’indemnité suivante :

1.291,69 € si vous n’avez pas de charge de famille,

1.614,10 € si vous en avez, 

et ce pour les mois de mars et avril 2020 (pour le moment et suivant la durée du confinement).

Pour en bénéficier, l’interruption doit être totale mais celle-ci n’interdit pas de traiter les cas urgents uniquement. Les soins non-urgents DOIVENT donc être impérativement reportés. 

Nous vous conseillons de conserver un rapport de vos éventuelles urgences.

Au vu de cette situation, les ostéopathes sont concernés par le droit passerelle et peuvent donc rentrer une demande.

 

  2/ Cotisation Sociale :

-Report d’échéances des cotisations sociales pour les 1er et 2ème trimestres 2020

Cette aide concerne toutes les catégories d'indépendants qui éprouvent des difficultés à la suite du coronavirus. Celle-ci permet aux indépendants de reporter le paiement de leurs cotisations sociales des 1er et 2ème trimestres 2020 sans que les majorations de 3% et 7% ne soient réclamées.

Ces cotisations seront à payer comme suit :

       -la cotisation du 1er trimestre 2020 devra être payée pour le 31 mars 2021(demande à faire avant le 31mars 2020)

       -la cotisation du 2ème trimestre 2020 devra être payée pour le 30 juin 2021 (demande à faire avant le 15juin 2020)

Cette mesure vaut aussi pour les cotisations de régularisations qui arrivent à échéance au 31 mars 2020.

L’indépendant qui souhaiterait reporter l’échéance de paiement d’une ou de toutes ces cotisations doit introduire une demande écrite (par mail en général) auprès de sa caisse d’assurances sociales. 

Dans ce cas, veuillez donc prendre contact avec votre caisse d’assurance sociale

 

-Dipsenses de cotisations sociales

Si vous n’êtes pas en mesures de payer vos cotisations sociale (indépendant à titre principal ou conjoints aidant), une dispense totale ou partielle de cotisations peut être demandée.

Prenez contact avec votre caisse d’assurance sociale pour de plus amples informations concernant ce droit passerelle et ces mesures concernant vos cotisations sociales.

 

3/ Prêts hypothécaires

Des mesures vont être prises concernant les prêts hypothécaires. Celle-ci sont en cours d’élaboration.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements et éventuellement en bénéficier, nous vous conseillons de prendre contact avec votre banque.

Le Conseil d’administration

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutien aux indépendants

     Suite à la crise liée au coronavirus, le gouvernement a approuvé des mesures de soutien aux entreprises et indépendants. Celles-ci concernent les cotisations sociales ainsi que le droit passerelle qui se voit assoupli.

     Vous trouverez ci-joint différents liens pouvant vous informer.

     Vous pouvez prendre contact avec votre caisse d’assurance sociale pour plus d’informations.

https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirus-reduction-des

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie/

Veuillez-également lire les FAQs (les ostéopathes sont mentionnés) :

https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs

Le Conseil d’Administration

 

Osteopathy is a specific holistic manual therapy that mainly treats musculoskeletal dysfunctions and other functional traumas. This form of holistic healing was developed by Dr. Andrew Taylor Still (Kirksville, Missouri, USA).

The osteopathy is based on the philosophy that all parts of the human body form one functional unity. If anywhere, a movement restriction (blockade) occurs, the rest of the body will adapt itself and compensate to still be able to function in a normal way. These changed tensions, movement restrictions or blockades will eventually lead to physical complaints like infections, pain, stiffness and other symptoms, for example head aches, digestion difficulties and respiration complaints.

On the basis of several manual techniques, these traumas are treated, the self healing activity is started and the body can bring itself back in balance in a natural way.

A OSTEOPATH NEAR YOU

Find an osteopath