News

COVID-19

Update 22.03.2020
 
Zoals reeds vermeld in vorige nieuwsbrieven, raden wij u aan om, gezien de situatie in verband met de aanwezigheid van Covid-19, uw praktijken volledig te sluiten en alleen echte noodgevallen uit te voeren. Deze urgente behandelingen moeten onder uiterst strenge voorwaarden worden uitgevoerd. Inderdaad, we zijn niet zonder te weten dat iedereen de vector van de besmetting kan zijn. De selectie van urgente patiënten moet daarom op een zeer strikte manier gebeuren. Als osteopaat heeft u de nodige vaardigheden om te beslissen over dringende behandelingen.
De verschillende hygiënemaatregelen en preventieve adviezen die in de vorige nieuwsbrieven werden vermeld, blijven van toepassing en worden versterkt (zorg ervoor dat de patiënt en zijn naasten geen symptomen vertonen alvorens een afspraak te maken, de osteopaat mag uiteraard ook geen symptomen vertonen, afficheer de preventieve maatregelen, communiceer de hygiëneregels aan de patiënt, vraag uw patiënten om hun handen te wassen met stromend water en zeep of met desinfecterende gel VOOR en NA de behandeling, gebruik papieren zakdoeken, gebruik gesloten vuilnisbakken, vermijd zoveel mogelijk contact met uw gezicht, draag een FFP2 of FFP3 mondmasker (vermijd contact met de voorkant van het masker), draag wegwerphandschoenen (was uw handen voor en na de behandeling, ook als u handschoenen draagt), desinfecteer systematisch uw werkruimte, uw behandeltafel en de gebruikte apparatuur, ventileer zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk, was uw kleding op 60°).
 
Wij raden ook maatregelen aan voor de wachtkamer in het geval van deze spoedbehandelingen:
 
o De toegangsdeur blijft openstaan, het verdient de voorkeur om de deuren zelf met handschoenen te openen. Als de patiënt de deur opent, desinfecteer dan onmiddellijk de deurkrukken. 
o De patiënt moet worden geïsoleerd (ruimtelijk of tijdelijk): laat slechts één patiënt tegelijk aanwezig zijn in zowel de wachtkamer als de behandelkamer. Laat daarom pauze tussen twee mogelijke patiënten.
o Als er een begeleider bij de patiënt is, vraag hem/haar dan te wachten in de auto. 
o Tijdschriften verwijderen 
o De regels van de hygiëne voor de patiënt doorgeven aan de patiënt. 
o Neem voldoende tijd tussen twee patiënten om oppervlakken (deurklinken, stoelen, toiletten, ...) te desinfecteren met het desinfectiemiddel dat u gewoonlijk gebruikt (coronavirus is gevoelig voor alle desinfectiemiddelen)
 
 Ook ter herinnering: Sciensano stelt geen specifieke richtlijnen per zorgberoep vast en verwijst voor ons beroep naar de richtlijnen van de fysiotherapie. We vragen u om de evolutie van de maatregelen op hun site te volgen en in het bijzonder de rubriek "procedure".
 
 De Raad van Bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update16.03.2020 (omwille van de verspreiding van het coronavirus) 

Zoals u weet, is het absoluut noodzakelijk om verschillende preventieve aanbevelingen te implementeren. Deze moeten helpen de verspreiding van dit virus te beperken en de bevolking en onszelf zo goed mogelijk te beschermen.

Na diverse contacten en gezien de uitzonderlijke omstandigheden, moedigen wij u aan om uw praktijken te sluiten en alleen echte noodgevallen uit te voeren.

-Stel elke niet-spoedeisende behandeling uit!!!

-Informeer over de gezondheidstoestand van de patiënt voordat je een afspraak maakt.

-vraag uw patiënten om hun handen te wassen met stromend water en zeep of desinfecterende gel, dit voor en na de behandeling.

Het coronavirus wordt voornamelijk verspreid door direct contact met lichaamsvloeistoffen (vooral speeksel en neusafscheiding) en door de handen. Eventueel de patiënt vragen om een eigen handdoek mee te nemen.

- Stel papieren zakdoeken ter beschikking

- Was je handen VOOR en NA elke behandeling.

- Raak je gezicht niet aan...

- Draag dan een mondmasker (vermijd contact met de voorkant van het masker) en wegwerphandschoenen (was uw handen  

  na de behandeling, zelfs als u ze draagt). 

De aanbevelingen uit de vorige nieuwsbrieven blijven uiteraard ook geldig.

Het is goed om te weten dat Sciensano niet richtlijnen per zorgberoep uitvaardigt. Voor osteopathie verwijst Sciensano naar de richtlijnen van de de kinesitherapie.

Ter herinnering: https://www.info-coronavirus.be/nl/

                              https://www.sciensano.be/nl/sujets-sante/coronavirus

De Raad van Bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2020

Zoals u weet, heeft het Coronavirus zijn weg naar onze regio's gevonden.

Met het oog op de volksgezondheid geven wij de maatregelen, aanbevelingen en procedures door die moeten worden uitgevoerd. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.info-coronavirus.be/fr/ . Wij nodigen u dan ook uit om kennis te nemen van de site en de verschillende links die er te vinden zijn en om alle aanbevelingen die van kracht zijn uit te voeren. Wij raden u ook aan om de posters die u op de site vindt af te drukken en in uw wachtkamer te laten zien. 

Verder adviseren wij u om uw werkruimte, uw behandeltafel en de gebruikte apparatuur goed te desinfecteren. Ventileer zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk.

Was uw handen goed, geef elkaar niet de hand, kus niemand, bedek uw mond als u hoest of niest (zakdoek of in de plooi van uw elleboog als u geen zakdoek bij de hand hebt), gebruik gesloten vuilnisbakken.

Wij raden u ook aan om elke patiënt met symptomen te vragen niet op hun afspraak te komen en hen uit te nodigen om telefonisch contact op te nemen met hun arts.

Als u vermoedt dat een van uw patiënten die zich aandient mogelijk geïnfecteerd is, begin dan niet met de behandeling en vraag hen ook hun huisarts te bellen.

Ook als u zelf symptomen heeft, blijf dan thuis en neem contact op met uw arts voor verder advies.

Volg de evolutie op de site: https://www.info-coronavirus.be/fr/

De Raad van Bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steun voor zelfstandigen (meer info - Update)

Beste collega, 

We komen bij u terug in het kader van de steunmaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven die zijn aangenomen in de periode van de coronacrisis die we momenteel doormaken.

Zoals reeds vermeld in een vorige nieuwsbrief gaat het om de versoepeling van het overbruggingsrecht en diverse steunmaatregelen in het kader van de sociale bijdragen. 

Daarnaast worden er bankmaatregelen voorbereid met betrekking tot de aflossing van hypotheekleningen.

 

1/ Overbruggingsrecht :

Als uw zelfstandige activiteit ten gevolge van het coronavirus gedurende minstens 7 dagen (in plaats van een maand) wordt onderbroken, kunt u het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

Hier zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het overbruggingsrecht:

1.         Uw hoofdverblijf bevindt zich in België. 

2.         U was zelfstandige in hoofdfunctie of meewerkende echtgeno(o)t(e) (max. statuut) tijdens het kwartaal waarin de gebeurtenis zich voordeed en ten minste tijdens de drie voorgaande kwartalen. 

3.         In diezelfde kwartalen was u verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. 

4.         U heeft in de voorgaande 16 kwartalen ten minste vier kwartaalbijdragen betaald (alleen daadwerkelijk betaalde bijdragen tellen mee, vrijgestelde of soortgelijke kwartalen tellen niet mee). 

5.         U oefent geen andere professionele activiteit uit. 

6.         U bent jonger dan 65 jaar en heeft geen recht op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, enz.). 

Als u aan deze 6 voorwaarden voldoet, kunt u de volgende uitkering ontvangen: 1.291,69 als u geen personen ten laste heeft, 1.614,10 € als je die hebt, voor de maanden maart en april 2020 (voorlopig en afhankelijk van de duur van de inperking).

Om hiervan te komen moet de werkonderbreking volledig zijn, maar dit verbiedt niet dar dringende of hoogst noodzakelijke behandelingen niet mogen gebeuren. De niet noodzakelijke behandelingen MOETEN uitgesteld worden.

Wij adviseren u om een verslag op te maken van de eventuele noodbehandelingen.

In deze gevallen kunnen de osteopaten genieten van het overbruggingsrecht en een verzoek indienen.

 

 2/ Sociale bijdrage :

- uitstel van de sociale zekerheidsbijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020

 Deze steun heeft betrekking op alle categorieën zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het staat de zelfstandigen toe om de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen uit te stellen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020 zonder dat de verhogingen van 3% en 7% worden geclaimd.

Deze bijdragen moeten als volgt worden betaald:

     - de bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 moet vóór 31 maart 2021 worden betaald (aanvraag moet vóór 31 maart 2020 worden ingediend)

     -de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald (verzoek moet vóór 15 juni 2020 worden ingediend)

Deze maatregel is ook van toepassing op de bijdragen op transactiebasis die op 31 maart 2020 verschuldigd zijn.

Een zelfstandige die de vervaldag voor de betaling van één of al deze bijdragen wil verlengen, moet een schriftelijke aanvraag (meestal per e-mail) indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. 

Neem in dat geval contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

-Sociale bijdrage kosten

Als u niet in staat bent om uw sociale zekerheidsbijdragen te betalen (zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten), kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen worden gevraagd.

Neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie over dit overbruggingsrecht en deze maatregelen met betrekking tot uw sociale zekerheidsbijdragen.

 

3/ Hypothecaire leningen

Er zal actie worden ondernomen met betrekking tot hypotheken. Deze zijn in onderhandeling.

Indien u informatie wenst te verkrijgen en er eventueel voordeel uit wilt halen, adviseren wij u contact op te nemen met uw bank.

 

De Raad van Bestuur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steun voor zelfstandigen

      Naar aanleiding van de coronaviruscrisis heeft de regering maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Deze maatregelen hebben betrekking op de socialezekerheidsbijdragen en de financiële tussenkomst m.b.t. het overbruggingsrecht, die wordt versoepeld.

     Hieronder vindt u diverse links voor uw informatie.

     Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Raadpleeg ook regelmatig volgende FAQS (osteopaten worden vermeld):

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

 Het bestuur

19 November 2016

Boekjes doorverwijsbriefjes geneesheren.

Beste collega's,     Regelmatig krijgen wij patiënten over de vloer die door een arts doorverwezen zijn voor een osteop...